NOTA PRAWNA

Regulamin

Poznaj zasady naszego sklepu.
 • 1. Właścicielem sklepu internetowego ELECTROWAY.EU jest: Krzysztof Woliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Solitech Krzysztof Woliński adres głównego miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Żabi Kruk 14 lok. 8, 80-822 Gdańsk NIP 5832577899 REGON 192904758 tel.: 58 733 61 20 e-mail: support@electroway.eu

  2. Definicje:
  a) Formularz Rejestracji – formularz udostępniony na stronie internetowej Sklepu Internetowego, umożliwiający utworzenie Konta;
  b) Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia.
  c) Klient –

  • (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  • (2) osoba prawna,
  • (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – o ile zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

  d) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  e) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);
  f) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanymi przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym;
  g) Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
  h) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
  i) Sklep Internetowy – sklep internetowy ELECTROWAY.EU, dostępny pod adresem internetowym: https://ELECTROWAY.EU;
  j) Sprzedawca – Krzysztof Woliński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Solitech Krzysztof Woliński; adres głównego miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Żabi Kruk 14 lok. 8, 80-822 Gdańsk; NIP 5832577899; REGON 192904758; tel.: 58 733 61 20; e-mail: support@electroway.eu
  k) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  l) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 nr 827 ze zm.);
  m) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

  3. Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient zobowiązany jest do podania prawidłowego adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu prowadzenia korespondencji ze Sklepem Internetowym i kontaktu z pracownikami firm kurierskich. Zamówienia Klientów, którzy nie podadzą tych danych, nie będą realizowane.
  Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone:
  (1) pisemnie na adres ELECTROWAY, ul. Żabi Kruk 14 lok. 8, 80-822 Gdańsk lub
  (2) za pośrednictwem poczty elektronicznej (support@electroway.eu).

 • 1. Na stronie internetowej https://ELECTROWAY.EU dostępne są dla Klienta m.in. następujące funkcjonalności: Konto oraz Formularz Zamówienia. Z ww. funkcjonalności Klient może korzystać nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony.
  2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po łącznym wykonaniu przez Klienta trzech czynności:
  (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji,
  (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz
  (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imienia i nazwiska / nazwy firmy, adresu (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego oraz hasła. W wypadku Klientów nie będących konsumentami, dodatkowo niezbędne jest podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Klient jest uprawniony do usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) w każdej chwili i bez podania przyczyny poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego żądania:
  (1) pisemnie na adres: ELECTROWAY, ul. Żabi Kruk 14 lok. 8, 80-822 Gdańsk lub
  (2) za pośrednictwem poczty elektronicznej (support@electroway.eu) – z adresu e-mail Klienta, z którego składane było Zamówienie lub
  (3) poprzez kliknięcie po zalogowaniu na stronie internetowej Sklepu Internetowego pola „usuń Konto”.

  3. Formularz Zamówienia – korzystanie przez Klienta z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po łącznym wykonaniu przez Klienta dwóch czynności:
  (1) prawidłowym wypełnieniu Formularza Zamówienia, a następnie (2) kliknięciu na stronie internetowej Sklepu Internetowego pola „Kupuję i płacę” – do tej chwili istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się komunikatami oraz informacjami udostępnionymi na stronie internetowej Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta kompletnych danych wskazanych powyżej, w pkt II.2. Regulaminu, a ponadto danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt / Produkty, ich ilość, miejsce i sposób dostawy. Korzystanie przez Klienta z Formularza Zamówienia kończy się z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem.

  4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
  (1) komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  (2) dostęp do poczty elektronicznej;
  (3) przeglądarka internetowa: Internet Explorer lub Mozilla Firefox lub Opera lub Google Chrome;
  (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości używania plików Cookies.

  5. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy, a także osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Sprzedawcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 • 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą wymaga uprzedniego złożenia przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień dostępnego na stronie internetowej Sklepu Internetowego, tj. https://ELECTROWAY.EU. Dla złożenia przez Klienta Zamówienia nie jest wymagane wypełnienie Formularza Rejestracji, tj. logowanie się na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Do Klienta składającego Zamówienie zostaje wysłane automatyczne potwierdzenie otrzymania Zamówienia na podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia adres e-mail, co jest równoznaczne z otrzymaniem przez Sprzedawcę Zamówienia, dokonaniem przez Sprzedawcę rezerwacji zamówionego Produktu w zasobach magazynowych oraz przyjęciem Zamówienia Produktu „dostępnego od zaraz” do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

  2. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
  (1) udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej https://www.gunfet.com/shop/ oraz
  (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawarcia Umowy Sprzedaży, o którym mowa w pkt. III.1. Regulaminu (wiadomość e-mail potwierdzająca przyjęcie przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji). Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.

  3. Sprzedawca podaje ceny Produktów na stronie internetowej ELECTROWAY.EU w polskich złotych oraz dodatkowo w innych walutach. Ceny zawierają podatki (ceny brutto). O łącznej cenie brutto zamawianego Produktu oraz o kosztach dostawy, a także o ewentualnych innych kosztach, a gdy nie można ustalić ich wysokości, o konieczności ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie internetowej ELECTROWAY.EU podczas składania Zamówienia.

  4. Na stronie internetowej Sklepu Internetowego Sprzedawca przy każdym z Produktów umieszcza adnotację o czasie niezbędnym do uzyskania Produktu z zasobów magazynowych, maksymalnie wynoszącym 14 dni, poprzez umieszczenie adnotacji: „dostępny w ciągu … dni”. Produkty z adnotacją „dostępny od zaraz” są uzyskiwane z zasobów magazynowych maksymalnie w ciągu 2 dni. Produkty posiadające statusy informujące o braku w magazynie nie mogą zostać zamówione. Ich zamówienie będzie możliwe dopiero po uzupełnieniu stanów magazynowych. Przybliżony termin uzupełnienia stanów magazynowych zostanie podany na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W przypadku wyczerpania się zapasów przed dokonaniem zmiany statusu Produktu, Klient składający Zamówienie zostanie o tym fakcie natychmiast poinformowany pocztą elektroniczną.

  5. Ceny, adnotacje i statusy, o których mowa powyżej, w pkt III.4. Regulaminu, przedstawione przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu Internetowego, mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowią odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych, a także mogą być przez Sprzedawcę w każdej chwili bez uprzedzenia zmieniane.

  6. Sklep Internetowy pracuje w dni robocze, tj. od poniedziałku do soboty, w godz. 8:00 -16:00, z wyłączeniem niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, a także ewentualnych innych dni wolnych, podanych przez Sprzedawcę z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Czas realizacji Zamówienia obejmuje łącznie czas niezbędny do uzyskania Produktu z zasobów magazynowych, o którym mowa w pkt III.4. Regulaminu oraz dwa dni na przygotowanie i nadanie przesyłki, czyli czas realizacji Zamówienia wynosi od 4 do 16 dni. Czas realizacji Zamówienia liczony jest w dniach roboczych, od chwili złożenia Zamówienia wraz z pełnymi danymi adresowymi do jego wysyłki. Zamówienia złożone po godz. 14.00 w dniu roboczym oraz Zamówienia złożone w niedzielę lub w dzień ustawowo wolny od pracy lub w inny dzień wolny traktowane będą jako złożone o godz. 8.00 następnego dnia roboczego.

 • 1. Składając Zamówienie, Klient może wybrać wyłącznie następujące sposoby zapłaty ceny za Produkt:
  a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sklepu;
  b) przelew na rachunek bankowy Sklepu za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24 (płatności poprzez Przelewy24 realizowane są przez spółkę DialCom24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie www.przelewy24.pl);
  c) przelew na rachunek bankowy Sklepu za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayPal.

  2. W Sklepie Internetowym akceptowane są wyłącznie powyższe sposoby płatności (przedpłata). W Sklepie Internetowym nie są akceptowane: płatność gotówką oraz płatność za pobraniem.

 • 1. Klient składający Zamówienie zobowiązuje się do zapłaty za Produkt i przesyłkę oraz odebrania wysłanej do niego paczki. Koszty dostawy i zwrotu nieodebranej paczki obciążają Klienta.

  2. Na terenie Polski paczki dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłki na terenie Polski będą realizowane zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Termin dostarczenia paczki z Zamówieniem zależny jest od przewoźnika. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, by przesyłka trafiła do Klienta w jak najszybszym czasie i w nienaruszonym stanie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia lub uszkodzenia przesyłki. Jeżeli Klientem jest konsument, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przesyłki przechodzi na Klienta z chwilą powierzenia jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi, o ile Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta będącego konsumentem.

  3. Przesyłki poza granice Polski będą realizowane zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 • 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczać Produkt wolny od wad. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

  2. Reklamacje Produktu Klient może składać:
  (1) pisemnie na adres ELECTROWAY, ul. Żabi Kruk 14 lok. 8, 80-822 Gdańsk lub
  (2) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej https://ELECTROWAY.EU lub
  (3) za pośrednictwem poczty elektronicznej (support@ELECTROWAY.EU) – z adresu e-mail, z którego złożono Zamówienie.

  3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  (1) możliwie pełnych informacji i przedstawienia okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności daty wystąpienia wady / wad i ich rodzaju;
  (2) sprecyzowania żądania Klienta;
  (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

  4. W razie uzgodnienia ze Sprzedawcą konieczności dostarczenia Produktu w celu ustosunkowania się do żądania reklamacyjnego, Klient powinien niezwłocznie odesłać Produkt Sprzedawcy za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym. Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem. W celu refundacji bezpośrednich kosztów odesłania Produktu, należy przedstawić Sprzedawcy dowód ich poniesienia i podać nr rachunku bankowego do przelewu. 5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 • 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

  2. Klient będący konsumentem jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in.: – jest uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży; regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25.09.2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214); – jest uprawniony do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą; informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej; – jest uprawniony do uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich); porady udzielane są przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 • Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży na następujących zasadach.

  1. Klient będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone:
  (1) pisemnie na adres ELECTROWAY, ul. Żabi Kruk 14 lok. 8, 80-822 Gdańsk lub
  (2) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej https://ELECTROWAY.EU lub
  (3) za pośrednictwem poczty elektronicznej (support@gELECTROWAY.EU). Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo udostępniony na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: – dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo
  (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; – dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

  4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. W razie skorzystania z prawa odstąpienia, konsument powinien zwrócić Produkt na adres: ELECTROWAY, ul. Żabi Kruk 14 lok. 8, 80-822 Gdańsk.

  6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
  korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
  cech i funkcjonowania Produktu.

  7. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

  8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu zakupionego w zestawie z innym Produktem/innymi Produktami, zwrotowi podlega cały zestaw.

  9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca
  wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku
  finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  (3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  (4) w której przedmiotem świadczenia
  jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  (5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  (6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
  swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30
  dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z
  wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  (11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
  rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 • We współpracy Sprzedawcy z Klientami nie będącymi konsumentami obowiązują poniższe zasady:

  1. Jeżeli zamówienie składane jest przez Klienta nie będącego konsumentem, który prowadzi działalność gospodarczą, faktura VAT zostanie wystawiona po podaniu przez tego Klienta pełnych danych do jej wystawienia oraz przekazaniu Sprzedawcy informacji o potrzebie otrzymania faktury VAT.

  2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nie będącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

  3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi, na Klienta nie będącego konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi ani za opóźnienie w przewozie przesyłki.

  4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

  5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

  6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody, przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

  7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem nie będącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 • 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Klient zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu Internetowego na okres 14 kolejnych dni kalendarzowych informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli Klient posiadający Konto nie akceptuje nowego Regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty poinformowania na stronie internetowej Sklepu Internetowego o zmianie Regulaminu.

  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).

  3. Regulamin obowiązuje od dnia 21.04.2017 r.

  Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
  Polityka Prywatności