WIĘCEJ O PLIKACH COOKIES

Polityka prywatności

Zasady definiujące zasady korzystania z witryny. Zapis dotyczący przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane pozostawione w formularzu zamówienia wykorzystujemy wyłącznie w celu zrealizowania wysyłki.

Witryna korzysta z funkcji usuwania danych osobowych na życzenie klienta. Jeżeli chcesz usunąć informacje, które zostawiłeś w naszym sklepie skontaktuj się z Administratorem danych osobowych. Po podaniu przez Ciebie maila, który został użyty do złożenia zamówienia w Electroway cała historia zostanie bezpowrotnie usunięta.

Na Twoją skrzynkę przyjdzie ostatnia wiadomość mailowa wygenerowana automatycznie jako potwierdzenie realizacji Twojego wniosku.

Pliki cookies generowane w witrynie wykorzystywane są wyłącznie w celach statystycznych do podniesienia jakości świadczonych przez nas usług.

 • Administratorem danych osobowych gromadzonych zgodnie z niniejszą Polityką jest firma Solitech Krzysztof Woliński z siedzibą przy ul. Żabi Kruk 14 4/8 w Gdańsku o numerze NIP 583-257-78-99, REGON 19290458 (tel.: + 48 58 733 61 20, e-mail: solitech@solitech.pl).

 • Na potrzeby niniejszej Polityki poniższe definicje oznaczają:

  1) Administrator / Administrator danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

  2) Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

  3) Przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  4) Użytkownik, Użytkownicy / Klient, Klienci – oznaczają każdą osobę, która korzysta ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://electroway.eu.

  5) Sklep – oznacza sklep internetowy prowadzony pod adresem https://electroway.eu.

  6) SOLITECH – oznacza podmiot prowadzący działalność pod firmą Solitech Krzysztof Woliński będący właścicielem Sklepu.

  7) Rozporządzenie lub RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  8) Regulamin – oznacza Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: https:/electroway.eu.

  9) Pliki cookie – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Serwisu.

 • W celu zapewnienia poszanowania prywatności Klientów Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby Dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych poprzez podjęcie skutecznych środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. W przypadku podejrzenia, że Dane osobowe Użytkownika nie są odpowiednio zabezpieczone lub gdy istnieją dowody nadużycia, prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@solitech.pl Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy Danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w Sklepie lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem. Administrator może przetwarzać następujące Dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu:

  1) nazwisko i imię,

  2) adres do korespondencji,

  3) adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

  4) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),

  5) adres e-mail,

  6) numer telefonu,

  7) numer NIP.

 • Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych osobowych wskazany jest uprzednio w Regulaminie Sklepu. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy pomiędzy Klientem a SOLITECH. Możliwe cele zbierania i przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora:

  1) zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług oraz rozpatrywanie reklamacji; Głównym celem przetwarzania danych osobowych i innych informacji przez SOLITECH jest realizacja umów sprzedaży produktów oraz zagwarantowanie bezpiecznej i stabilnej efektywności świadczonych Użytkownikom usług. Użytkownik ma możliwość utworzenia konta Użytkownika na stronie Sklepu wypełniając formularz rejestracyjny. Do utworzenie konta Użytkownika wymagana jest akceptacja Regulaminu Sklepu. Jeżeli Użytkownik utworzy konto wypełniając formularz rejestracyjny, SOLITECH będzie przetwarzać imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, który Użytkownik podał w formularzu oraz hasło. Podanie niektórych danych jest niezbędne do korzystania z określonych usług i funkcjonalności konta. Brak ich podania uniemożliwia świadczenia przez SOLITECH niektórych usług i funkcjonalności. Podanie innych danych niż te, których wskazanie oznaczono jako „obligatoryjne” jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (element niezbędny wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną). Z uwagi na posiadane przez Użytkownika konta w Sklepie, dane Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie przez czas korzystania Użytkownika z konta, a w przypadku jego likwidacji, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (niezależnie od powodów i podstaw jej rozwiązania), nie dłużej, niż jest to konieczne dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez SOLITECH (wskazany okres przedawnienia roszczeń wynika z wymogów ustawowych).

  2) wykonywania rozliczeń finansowych SOLITECH przetwarza dane osobowe Użytkowników również w celu dokonania rozliczeń finansowych w zakresie niezbędnym do dokonania tego rodzaju rozliczeń, np. wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawartych w dokumentach rozliczeniowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze np. wystawienia faktury). Dane z tego obszaru przetwarzane będą do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów sprzedaży. Jednocześnie całość wystawionych dokumentów księgowych, np. faktur, uwzględniana jest w prowadzonej przez SOLITECH dokumentacji księgowej, wobec czego dane Użytkowników będą w tym zakresie przetwarzane przez okres czasu, wymagany w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 3) zabezpieczenie roszczeń W razie zaistnienia konieczności ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń SOLITECH może przetwarzać niektóre podane przez Użytkownika dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres do wysyłki, e-mail, numer telefonu), dane dotyczące korzystania z usług Sklepu oraz inne dane, które będą potrzebne do udowodnienia istnienia roszczenia, jego egzekucji oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi. Podstawę prawną przetwarzania danych w takim przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes SOLITECH. Dane w tym zakresie są przetwarzane przez wskazany ustawowo czas przedawnienia roszczeń. Przetwarzanie danych obejmować będzie wyłącznie ich przechowywanie z wyłączeniem jakichkolwiek innych operacji na tych danych, z zastrzeżeniem odmiennych obowiązków SOLITECH wskazanych w obowiązujących przepisach prawa lub nałożonych na SOLITECH przez uprawnione organy.

  4) tworzenia statystyk korzystania ze stron Sklepu oraz profilowanie. Dla zagwarantowania możliwości sprostania oczekiwaniom Klientów i zapewnienia jak najwyższego poziomu oferowanych usług SOLITECH monitoruje jakość świadczonych przez siebie usług. W tym celu prowadzone są statystyki korzystania z poszczególnych funkcji i podstron Sklepu przy wykorzystaniu:
  wewnętrznych narzędzi analitycznych, narzędzi i instrumentów statystycznych dostarczanych przez partnerów świadczących
  usługi analityczne. Dla osiągnięcia tego celu, przetwarzane są dane dotyczące aktywności Użytkownika na stronie
  Sklepu (np. odwiedzane przez Użytkownika strony i podstrony Sklepu, ilość czasu spędzonego na stronie, adres IP Użytkownika, lokalizacja, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki i
  systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik).
  Tego rodzaju analiza zachowań w Internecie pomaga Administratorowi zidentyfikować oczekiwania Użytkowników, a tym samym dostosować ofertę do ich potrzeb. Przechowywanie Informacji
  zebranych i zawartych w Plikach cookie po zakończeniu sesji przeglądarki pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin Użytkownika. Podstawę prawną przetwarzania danych w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli
  prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ułatwieniu Użytkownikom korzystania z usług świadczonych przez SOLITECH drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tego rodzaju usług.

  5) Pliki cookie
  W Sklepie wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze, bądź innym urządzeniu Klienta podłączonym do sieci (w szczególności z
  wykorzystaniem Plików cookie. W ramach Sklepu gromadzone
  i wykorzystywane są Pliki cookie umożliwiające korzystanie z dostępnych usług np. „uwierzytelniające” cookies używane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach sklepu, „wydajnościowe” cookies pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu, „funkcjonalne” cookies umożliwiają personalizację interfejsu Użytkownika oraz zapamiętanie wybranych przez niego ustawień. Pliki cookie wykorzystywane w Sklepie nie są szkodliwe ani dla Klienta, ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Klienta, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w
  przeglądarkach. Cookies pozwalają m.in. na utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła. Jednocześnie
  wykorzystanie Plików cookie umożliwia dostosowanie zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkowników oraz optymalizację korzystania z tych stron, w szczególności pliki te
  pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane Dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. Będą to:
  Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa InPost Sp. z o.o., ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
  Firma Kurierska DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa
  DHL PARCEL POLSKA SP. z o.o., ul. Wirażowa 37, 02-158 Warszawa
  UPS Polska SP. z o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa
  Furgonetka Sp. z o.o., ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa

  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
  Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot

  Dodatkowo Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty zarządzające magazynami wysyłkowymi), a także osobom upoważnionym przez Administratora danych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Ponadto Administrator udostępnia dane Użytkowników uprawnionym organom państwowym, jeżeli zwrócą się do Administratora w związku z realizowanymi przez nich zadaniami. Mogą to być w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 • W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność oferowanych przez inne podmioty, Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych osobowych w ramach kooperacji z Administratorem. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych przez Użytkowników Danych osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora w wyniku zastosowania przez niego klauzul ochrony danych, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w ramach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).

 • Z uwagi na przetwarzanie przez SOLITECH Danych osobowych, Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:

  1) prawo do żądania dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3) prawo do przenoszenia Danych osobowych,
  4) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio Użytkownik wyraził taką zgodę, 5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych osobowych Użytkownika.

  Realizacji wskazanych powyżej uprawnień Użytkownicy mogą dokonać zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, poprzez wysłanie wiadomość na adres e-mail: rodo@solitech.pl Wszelkie otrzymane w tym zakresie zgłoszenia potraktowane będą ze szczególną uwagą oraz zrealizowane w możliwie najkrótszym czasie. Administrator zastrzega, iż w przypadku niektórych zgłoszeń (o skomplikowanym charakterze lub dotyczących przetwarzania danych obarczonych szczególnymi regulacjami prawnymi) czas realizacji może ulec wydłużeniu. Każdorazowo, w ciągu jednego miesiąca Użytkownik zostanie jednak poinformowany o działaniach, które podjął Administrator w celu zrealizowania zgłoszenia. Udzielając odpowiedzi oraz w celu upewnienia się, że Administrator właściwie zrealizuje zgłoszenie, Administrator zastrzega sobie również prawo do zweryfikowania tożsamości Użytkownika.

 • Administrator zapewnia, że Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie przez okres wymagany przepisami prawa lub przewidziany w wewnętrznych regulacjach Administratora. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a także po jej zakończeniu do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności podatkowego oraz przepisów o rachunkowości. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

 • Administrator Danych osobowych zobowiązany jest poinformować Użytkowników, że korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną w momencie nieodpowiedniego zadbania o bezpieczeństwo swoich danych, narażają się m.in. na ryzyko:

  1) ingerencji w dane Użytkownika osób niepowołanych, które mogą przeglądać, skopiować, zmodyfikować i skasować dane Użytkownika,

  2) otrzymywania niechcianej poczty elektronicznej,

  3) wyłudzenia danych Użytkownika,

  4) ingerencji osób trzecich w transmisję informacji między systemem Użytkownika a systemem Administratora,

  5) zainfekowania systemu Użytkownika złośliwym oprogramowaniem (malware),

  6) podrobienia protokołów i certyfikatów bezpieczeństwa.

  Dla zminimalizowania określonego powyżej ryzyka Użytkownik powinien:

  1) chronić i nie podawać nikomu swojego hasła i loginu,

  2) używać zawsze aktualnych wersji oprogramowania,

  3) sprawdzać certyfikat przed zalogowaniem do Sklepu.

 • Administrator oświadcza, iż wykorzystuje i stosuje środki o charakterze technicznym i organizacyjnym gwarantujące ochronę przetwarzanych Danych osobowych w sposób adekwatny do potencjalnych zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim w celu zapewnienia właściwej ochrony Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, kradzieżą przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego oraz modyfikacją, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wskazane środki obejmują w szczególności:

  1) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

  2) certyfikat SSL na stronach Sklepu, gdzie przetwarzane są dane Klientów,

  3) umożliwienie dostępu do Konta Użytkownika wyłącznie po podaniu indywidualnego loginu i hasła,

  4) szyfrowanie danych wykorzystywanych do o autoryzacji Użytkownika.

 • Komunikacja między Administratorem a Użytkownikiem odbywać się może za pomocą informacji systemowych, powiadomień, wiadomości e-mail, wiadomości w kanałach social media, wiadomości SMS, telefonicznie lub klasycznie za pośrednictwem listów i paczek. Informacje handlowe dotyczące prowadzonej przez Administratora lub podmioty, które z nim współpracują, działalności komercyjnej mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Użytkownika wolą w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter. W celu realizacji umowy, o której mowa powyżej, Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych, promocji produktów lub usług podmiotów, z którymi współpracuje Administrator. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki. W przypadku gdy Klient kontaktuje się z Administratorem w celu dokonania danych czynności (np. w celu uzyskania oferty lub złożenia reklamacji) Administrator może zwrócić się do Klienta o podanie danych, w tym osobowych, celem potwierdzenia tożsamości Klienta i umożliwienia zwrotnego kontaktu w określonej sprawie. Podanie tych danych przez Użytkownika nie jest obowiązkowe może być jednak niezbędne do realizacji czynności lub pozyskania informacji, którymi Użytkownik jest zainteresowany. Administrator zastrzega, że adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

 • Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce. Tego rodzaju modyfikacja nastąpić może z ważnych powodów, a w szczególności:

  1) Z powodu zmiany obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, zwłaszcza w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, które mają bezpośredni wpływ na prawa i obowiązki użytkownika oraz prawa i obowiązki Administratora.

  2) Ze względu na rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie lub wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, które mają wpływ na zakres stosowania Polityki bądź jej treść. W każdym przypadku zmiany w Polityce Administrator zamieści na stronie Sklepu stosowną informacje o wszelkich modyfikacjach. Po każdej tego rodzaju zmianie na stronie Sklepu pojawiać się będzie aktualna wersja Polityki uwzględniającą datę jej wprowadzenia. Administrator zastrzega, że niniejsza Polityka ma charakter generalny, wyłącznie informacyjny wobec czego nie jest umową, ani regulaminem i niezależnie od jej postanowień na wypadek każdorazowej kolizji jej treści i udzielonych przez Użytkownika zgód podstawą działania podejmowanych przez Administratora działań powinny być obowiązujące przepisy prawa i przedmiotowe dobrowolne zgody udzielone przez Użytkownika. Bieżąca wersja Polityki obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka Prywatności